List otwarty do Prezesa IPN: „Proszę o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać nazwane sabotażem Instytutu” + odpowiedź

List otwarty do Prezesa IPN: „Proszę o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać nazwane sabotażem Instytutu” + odpowiedź

Warszawa, 10.06.2016 r.

Szanowny Panie Prezesie,

Dotarły do mnie niepokojące sygnały dotyczące aktywności obecnego kierownictwa IPNu związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tworzy ona m.in. nowe struktury, w tym dzieli dotychczasowy pion Biura Edukacji Publicznej IPN na dwa samodzielne wydziały. Obecnie zostanie uruchomiona procedura wyboru nowych władz IPN, kolegium a następnie Prezesa, a dotychczasowe kierownictwo, w tym Prezes IPN przestaje być prezesem a zaczyna być pełniącym obowiązki prezesa, do czasu zakończenia procedury wyborczej. Zgodnie z dobrym obyczajem, ustępujące kierownictwo urzędu winno zachować szacunek do następców i nie podejmować strategicznych decyzji dotyczących tak realizacji nowej ustawy, jak i obsady nowych stanowisk, w tym zawierania umów z pracownikami, którzy są nominowani na wyższe (bądź niższe) stanowiska (dotyczy to także ewentualnych zwolnień z pracy). W efekcie podejmowanych właśnie działań, nowe kierownictwo może być pozbawione budżetu IPN na rok 2016, a jednocześnie możliwości doboru najbliższych współpracowników. O ile wiem, Pan Panie Prezesie, nie doświadczył takiego dyskomfortu.

Nie wiem, Panie Prezesie, czy planuje Pan kandydować na następną kadencję, jednak informacje, które do mnie dotarły świadczą o tym, iż zamierza Pan wpisać się w niechlubną tradycję rozstawania się z urzędem wyznaczoną przez ustępującego w 2015 r. Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego najbliższych współpracowników. Informacje te kładą się głębokim cieniem na działalność obecnego kierownictwa IPN, instytucji która także teraz może poszczycić się wieloma sukcesami i osiągnięciami wpisującymi się w stan nauki polskiej, edukacji, czy wychowania patriotycznego młodzieży.

Prosiłbym zatem o powstrzymanie się od działań, które mogą być w niedalekiej przyszłości – i słusznie – nazwane publicznie sabotażem wobec tak zasłużonej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Prof. dr hab. Jan Żaryn Pracownik IPN w latach 2000-2015 Senator RP

Odpowiedź prezesa IPN:

Szanowny Panie Senatorze,

Z zaskoczeniem przyjąłem list otwarty Pana Senatora, zawierający szereg nieprawdziwych oskarżeń pod adresem kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej.

WIĘCEJ: List otwarty do Prezesa IPN. „Proszę o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać nazwane sabotażem Instytutu”

Jak Pan Senator zauważył, ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPNi niektórych innych ustaw wprowadza głębokie zmiany w strukturze Instytutu Pamięci Narodowej. Na jej mocy zostają utworzone dwa nowe piony Instytutu: Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Natomiast dotychczasowe Biuro Edukacji Publicznej zostaje podzielone na Biuro Edukacji Narodowej i Biuro Badań Historycznych. Ponadto na mocy ustawy zmieniona zostaje nazwa pionu archiwalnego z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów na Archiwum IPN.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie w dniu 16 czerwca 2016 r. Od tego momentu Instytut nie może funkcjonować w ramach dotychczasowej struktury. Moim obowiązkiem jest niezwłoczne dostosowanie organizacji Instytutu do nowych przepisów ustawowych. Jednakże, wbrew błędnemu przekonaniu Pana Senatora, nie zamierzam dokonać trwałych powołań na stanowiska kierownicze w nowoutworzonych na mocy ustawy komórkach organizacyjnych, pozostawiając pełną swobodę w doborze najbliższych współpracowników nowemu Prezesowi IPN.

Z tego względu zamierzam jedynie tymczasowo powierzyć obowiązki kierowników tych komórek osobom dotychczas pełniącym funkcje kierownicze. Zatrudnienie nowych pracowników będzie natomiast leżało w gestii nowego kierownictwa IPN.

Ponadto z ustawy (art. 19 ust. 3) wynika konieczność zmiany podstawy zatrudnienia kierowników komórek organizacyjnych w oddziałach i delegaturach IPN z umowy o pracę na powołanie. Również w tym przypadku nie zamierzam dokonać trwałych powołań kierowników tych komórek. Jestem zaskoczony zaniepokojeniem Pana Senatora tymi oczywistymi działaniami, wynikającymi wprost z przepisów wchodzącej w najbliższych dniach życie ustawy, w której uchwaleniu brał Pan Senator czynny udział. W związku z tym żałuję, że nie skorzystał Pan Senator z przysługujących parlamentarzystom uprawnień do zasięgnięcia informacji wprost w Instytucie Pamięci Narodowej przed publicznym sformułowaniem tak daleko idących oskarżeń. Jest to tym bardziej przykre, że będąc przez 15 lat pracownikiem IPN był Pan świadkiem wielu niesprawiedliwych ataków na nasz Instytut.

Z poważaniem, Dr Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu